Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej

Żłobka Gminnego w Polanowie w roku szkolnym 2020/2021

WRZESIEŃ

 • zapoznanie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania;
 • zapoznanie opiekunek z dziećmi w żłobku, poznawanie imion dzieci i opiekunek;
 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym, żłobkowym środowisku;
 • wdrażanie do zgodnego współżycia
  i działania w grupie;
 • próby zmniejszenia stresu dziecka związanego z przyjściem do żłobka poprzez skupienie jego uwagi na osobie opiekunki czy ciekawej zabawie;
 • zapoznanie dzieci z nową porą roku – jesienią.

PAŹDZIERNIK

 • umacnianie  poczucia przyjaznej atmosfery, bezpieczeństwa dziecka w żłobku;
 • wyrabianie życzliwych postaw wobec innych dzieci i personelu żłobka;
 • nauka uczestniczenia we wspólnej zabawie;
 • uczenie zabawy w kole zamkniętym podczas wspólnej nauki piosenek i wierszyków;
 • obcowanie z przyrodą w sposób czynny (spacer).

LISTOPAD

 • wzbogacanie słownika dziecięcego poprzez ilustracje i krótkie opowiadania;
 • wzbudzanie zainteresowania książką;
 • ćwiczenie sprawności manualnych (wykonywanie prac plastycznych);
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa
  u dziecka poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy, posiłków;
 • próby samodzielnego spożywania posiłków (posługiwanie się łyżeczką, widelcem, picie z kubeczka);
 • umożliwianie pośredniego i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

GRUDZIEŃ

 • doskonalenie umiejętności związanych
  z samodzielnym ubieraniem i rozbieraniem się przez dzieci starsze;
 • wykonywanie prac manualnych związanych z tematyką około bożonarodzeniową;
 • zapoznanie z tradycjami Świąt  Bożego Narodzenia;
 • oswojenie dzieci z postacią św. Mikołaja;
 • zachęcanie do dzielenia się zabawkami
  i  współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw;
 • zapoznanie dzieci z nową porą roku – zimą;

STYCZEŃ

 • wyrabianie orientacji w przestrzeni, umiejętność poruszania się w małej grupie: „idziemy parami”, „jedziemy pociągiem”;
 • próby samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych przez dzieci starsze;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej;
 • nauka samodzielnego spożywania posiłków – instruktaż i wspomaganie dziecka 
  w samodzielnym korzystaniu z łyżki, widelca
  i kubka – samodzielne próby jedzenia i picia;
 • wdrażanie nawyku sprzątania zabawek
  po zakończonej zabawie;
 • Dzień Babci i Dziadka – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

LUTY

 • doskonalenie sprawności ruchowej
  i poczucia rytmu;
 • pobudzanie kreatywności u dzieci poprzez udział w zajęciach plastycznych różnego typu;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy tanecznej podczas Balu Karnawałowego;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się
  w parach, przy wężu ułatwiające bezpieczne przemieszczanie się,  prawidłowego siedzenia przy stole, na dywanie;
 • rozwijanie umiejętności dłuższego skupienia uwagi na jednej czynności lub zabawie;
 • modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw oraz adekwatnego reagowania na polecenia opiekunki.

MARZEC

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego naśladowania ruchów opiekunki podczas zabaw ruchowych;
 • ćwiczenie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych(wpajanie nawyku estetycznego);
 • zapoznanie dzieci z nową porą roku – wiosną;
 • obserwacja zmian następujących
  w przyrodzie podczas spacerów i zabawy
  na placu zabaw;
 • wspomaganie dziecka w próbach samodzielnego spożywanie posiłków;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
  u dziecka.

KWIECIEŃ

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych;
 • zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych;
 • wyrobienie orientacji przestrzennej, nabycie umiejętności w zapamiętywaniu swego miejsca i poruszania się w grupie;
 • kształtowanie umiejętności naśladowania improwizowanymi ruchami treści piosenek;
 • wyrabianie nawyku sprzątania zabawek po skończonej zabawie.

MAJ

 • umożliwianie bezpośredniego i pośredniego kontaktu z przyrodą;
 • rozwijanie umiejętności ruchowych oraz cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane i samorzutne;
 • kształtowanie nawyków higienicznych, zachęcanie do zjadania całej porcji posiłku;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem plastycznym podczas działań zorganizowanych;
 • budzenie w dzieciach pozytywnych uczuć i emocji związanych ze zbliżającym się Dniem Matki;
 • Dzień Rodziny – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

CZERWIEC

 • używanie form grzecznościowych i uprzejme zachowanie się wobec innych;
 •  zwrócenie uwagi na umiejętność dobierania ubrania do warunków atmosferycznych;
 • zwrócenie uwagi na bezpieczną i zgodną zabawę;
 • rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
 • wyrabianie orientacji przestrzennej, nabycie umiejętności w zapamiętywaniu swego miejsca i poruszania się w grupie;
 • zapoznanie dzieci z nową porą roku- latem;
 • tworzenie radosnego nastroju w grupie podczas świętowania Dnia Dziecka.

SIERPIEŃ

 • zachęcanie do swobodnej zabawy
  z rówieśnikami;
 • utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie, doskonalenie sprawnego i bezpiecznego poruszania się w grupie podczas wyjścia
  na plac zabaw i do parku;
 • rozmowy na temat wakacji – omówienie sposobów spędzania wolnego czasu;
 • kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków;
 • kontynuowanie kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych – myjemy rączki i buzię;
 • przygotowanie dzieci starszych do przejścia do przedszkola (trening samodzielności w czynnościach samoobsługowych).